ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

 

 

1.1 Deze algemene voorwaarden (‘AV’) gelden voor alle huidige en toekomstige zakelijke relaties tussen Action Sports SRL, met maatschappelijke zetel aan de Avenue Peltzer 64, bus 1 te 4800 Verviers, België ingeschreven in de KBO onder het nummer 0457.603.042, RPR Luik, afdeling Verviers (hierna te noemen ‘Verkoper’) en zijn kopers (hierna te noemen ‘Koper’), in het kader van zakelijke relaties in de onlinewinkel van de Verkoper. Tegenstrijdige, afwijkende en/of aanvullende algemene voorwaarden van de Koper zijn niet van toepassing ten opzichte van de Verkoper. Dit geldt ook indien de Verkoper er kennis van heeft of zijn contractuele verplichtingen zonder voorbehoud nakomt.
1.2 Deze AV zijn niet van toepassing op consumenten in de zin van art. I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht, (hierna ‘WER’), de Koper verklaart in dit verband dat hij in de relatie met de Verkoper handelt als rechtspersoon of indien hij als natuurlijke persoon handelt, dat hij handelt voor doeleinden die binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

 

2. Offertes, orderbevestiging, afsluiting van het contract, Toegang tot de Online shop

 

 

2.1 * De op de onlinewinkel van de Verkoper aangeboden prijzen en leveringsmogelijkheden vormen geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende onlinecatalogus.
De gegevens over de goederen en hun prijzen en eigenschappen die in de onlinewinkel vermeld zijn, maken geen deel uit van het contract, maar zijn voorlopig en niet-bindend. Zij moeten opgevat worden als een uitnodiging tot het maken van een bod door de Koper.
2.2 * De Koper kan de in de onlinewinkel aangeboden producten aanvankelijk vrijblijvend in het winkelwagentje plaatsen en de respectieve ingevoerde gegevens te allen tijde vóór het verzenden van de bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de daartoe in het bestelproces ter beschikking gestelde en toegelichte correctiehulpmiddelen.
2.3 * Door op de bestelknop te klikken, doet de Koper een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst voor de goederen in het winkelwagentje. De Koper is aan een door hem gedaan aanbod gebonden gedurende een termijn van twee weken vanaf de ontvangst door de Verkoper.
Een koopovereenkomst komt slechts tot stand indien de Verkoper de bestelling aanvaardt door middel van een schriftelijke orderbevestiging (per e-mail) of de levering of prestatie uitvoert zonder voorafgaande schriftelijke orderbevestiging. In de laatste twee gevallen ziet de Koper af van het recht op een orderbevestiging. Indien de aanvaarding door de Verkoper – hetzij door schriftelijke orderbevestiging, hetzij door uitvoering – pas na afloop van de verbintenisperiode van twee weken plaatsvindt, wordt de overeenkomst niettemin geacht tot stand gekomen te zijn, indien de Koper niet onmiddellijk bezwaar maakt.
2.4 Technische wijzigingen alsook wijzigingen in vorm, kleur en/of gewicht van de zijde van de fabrikanten van de goederen blijven voorbehouden in het kader van hetgeen voor de Koper redelijk is. Hetzelfde geldt voor afwijkingen in gewicht en aantal, voor zover deze binnen de gebruikelijke toleranties en, indien van toepassing, de desbetreffende DIN-voorschriften blijven.
2.5 * De onlinewinkel van Verkoper is enkel toegankelijk voor ondernemingen en dit na aanvraag van inloggegevens via telefoon +32 87 89 97 70 of per e-mail. Toegang tot de onlinewinkel en het plaatsen van bestellingen via de onlinewinkel is slechts mogelijk na voorafgaande aanvaarding van deze AV. De login-gegevens zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en moeten als dusdanig door de Koper worden behandeld. Bestellingen geplaatst met gebruik van de login-gegevens toegekend aan een onderneming worden aan deze onderneming toegerekend.

 

3. Contracttaal, opslag van de AV

 

 

3.1 De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is het Nederlands.
3.2 De koper heeft de mogelijkheid om deze AV op te vragen (www.actionsports.be) en op een duurzame drager op te slaan.

 

4. Omschrijving van de goederen

 

 

Alle beschrijvingen en andere gegevens die door de Verkoper verstrekt worden, zijn in principe – tenzij niet uitdrukkelijk anders vermeld – slechts niet-bindende beschrijvingen van de goederen. Bovendien garandeert de Verkoper met dergelijke omschrijvingen niet de kwaliteit van de goederen of dat de goederen gedurende een bepaalde periode een bepaalde kwaliteit zullen behouden.

 

5. Annuleringskosten

 

In geval van annulering door de Koper is de Verkoper gerechtigd, onverminderd het recht om verdergaande vorderingen te stellen (bijv. vergoeding van de werkelijke schade die de forfaitaire annuleringsvergoeding overstijgt), een annuleringsvergoeding toe te rekenen van 20%, of in geval van maatwerk na aanvang van de fabricage, 50% van het orderbedrag. De Koper heeft het recht om lichtere schade te bewijzen.

 

6. Uitblijven van inontvangstname van de goederen

 

6.1 Indien de Koper in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichting tot inontvangstname van de goederen, zal de Koper – onverminderd het recht van de Verkoper om bijkomende/verdergaande vorderingen te stellen – de Verkoper vergoeden voor de kosten van het vergeefs aanbieden van de goederen, de kosten van opslag en de kosten van bewaring van de goederen.
6.2 In geval de Koper de ter beschikking gestelde goederen niet in ontvangst neemt, geeft dit hem geen recht om de betaling van de factuurbedragen uit te stellen. Ook vertraging in de levering om gelijk welke reden die niet aan de Verkoper te wijten is (bijv. vertraging bij de koerierdienst), geeft geen recht aan de Koper tot uitstel of inhouding van enige betaling.

 

7. Prijzen

 

7.1 De prijzen voor leveringen gelden af magazijn van de Verkoper, exclusief BTW tegen het op het ogenblik van de facturatie geldende tarief. Andere taksen en rechten in het land van levering, logistieke kosten en kosten van verzending (cf. art. 9) worden afzonderlijk aan de Koper in rekening gebracht.
7.2 De prijzen in de offerte en vermeld op de onlinewinkel zijn vrijblijvend in overeenstemming met artikel 2. Bij elke nieuwe prijsaanpassing verliezen alle eerder vermelde prijzen hun geldigheid.
7.3 Prijsaanpassingsclausule: Verkoper wijst er hierbij voorzichtigheidshalve op dat onze huidige dealerinkoopprijzen (DIP) aangepast kunnen worden door prijsverhogingen op korte termijn door onze leveranciers en/of door verdere stijgingen van vrachtkosten en logistieke kosten. Verkoper is gemachtigd de overeengekomen dealerinkoopprijzen eenzijdig te verhogen, zelfs voor bestaande bestellingen, zonder opgave van redenen. U als klant gaat hierbij onherroepelijk akkoord met een mogelijke verhoging van de dealerinkoopprijzen met maximaal 5%. Verkoper is tevens gerechtigd de dealerinkoopprijzen met meer dan 5% te verhogen, in welk geval u, de klant, binnen één week na ontvangst van de prijsverhogingsverklaring schriftelijk kunt verklaren dat u afziet van een bestaande bestelling. Alle vorderingen van de partijen jegens elkaar zijn in dit geval uitgesloten.

 

8. Datum van uitvoering/levering, tijdstip van uitvoering, backorders

 

8.1 Tenzij anders overeengekomen of tenzij in de contractuele relatie anders bepaald is, geldt de door de Verkoper opgegeven datum of het tijdstip van uitvoering van de bestelling/levering altijd bij benadering. Indien zich omstandigheden voordoen waarop de Verkoper geen invloed heeft, zoals overmacht (bijv. een epidemie of pandemie), arbeidsconflicten of officiële maatregelen, die de naleving van een overeengekomen datum van uitvoering belemmeren, wordt de datum van uitvoering in elk geval verlengd met de duur van deze omstandigheden, zelfs indien deze omstandigheden zich voordoen bij leveranciers.
8.2 Indien met betrekking tot het tijdstip van levering of voltooiing van de bestelde goederen geen afwijkende en uitdrukkelijke afspraken gemaakt zijn, wordt het voor de soort en omvang van de goederen gebruikelijke tijdstip geacht overeengekomen te zijn.
8.3 Tenzij anders overeengekomen, worden goederen die niet onmiddellijk geleverd kunnen worden wegens belemmeringen bij de levering (met inbegrip van officiële maatregelen, verkeersproblemen) waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is, in backorder geplaatst en geleverd samen met één van de volgende bestellingen. De Verkoper is gerechtigd achterstallige leveringen te leveren. In geval van onder- of overlevering van goederen die in verpakkingseenheden geleverd worden, behoudt de Verkoper zich het recht voor de hoeveelheden dienovereenkomstig aan te passen, voor zover dit redelijk is voor de Koper. De Verkoper kan, naar eigen goeddunken, uitstaande deelleveringen bundelen. Verzoeken om wijzigingen met betrekking tot de backorderlijst worden onmiddellijk ter kennis van de Verkoper gebracht.

 

9. (Gedeeltelijke) levering, verpakking, vergoedingen en transportverzekering

 

9.1 Leveringen gebeuren in principe vanuit het magazijn/logistiek centrum van de Verkoper, door een pakketdienst/expeditiebedrijf. De verzendingsroute wordt bepaald door de Verkoper.
9.2 Voor zover in de handel gebruikelijk, levert de Verkoper de goederen verpakt. De kosten voor verpakking, verzending, betalingsverrichtingen, douanerechten, uitvoer, invoer of doorvoer enz. zullen afzonderlijk aan de Koper gefactureerd worden.
9.3 Voor elke zending wordt een transportverzekering afgesloten dewelke tegen een forfaitair tarief van 2 euro wordt gefactureerd. De forfaitaire logistieke tarieven buiten de Benelux zijn te vinden op www.actionsports.be
Voor leveringen in de Benelux gelden meer bepaald de volgende voorschriften en kosten:
a) Onderdelen en accessoires
– Vanaf 100,00 euro orderwaarde rekent de Verkoper een forfaitaire logistieke kost van 5,00 euro.
– Tot een orderwaarde van 100,00 euro levert de Verkoper op uitdrukkelijk verzoek van de Koper en rekent de Verkoper een forfaitaire toeslag voor minimale aantallen aan van 7,50 euro bovenop het bovenvermelde logistieke tarief.
b) Fietsen
– Vrachtkosten per fiets: 28,50 euro.
c) E-steps
– Vrachtkosten per e-step: 7,50 euro.

9.4 In geval van transportschade dient de Koper dit onmiddellijk te melden aan de Verkoper en een proces-verbaal te laten opmaken bij de transporteur.
9.5 De Verkoper heeft het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren, tenzij de gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst voor de Koper onredelijk is. Gedeeltelijke leveringen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden.
9.6 * Afhaling door de Koper zelf is niet mogelijk.
9.7 * De Verkoper levert niet aan pakket afhaalpunten.

 

10. Risico-overdracht, plaats van uitvoering

 

De plaats van uitvoering voor levering en betaling is de maatschappelijke zetel van de Verkoper 4800 Verviers, België. De risico-overdracht vindt plaats bij de levering van de goederen door de pakketdienst/expediteur aan de Koper.

 

11. Betalings- en facturatievoorwaarden

 

11.1 Facturen worden door de Verkoper altijd elektronisch verzonden (per e-mail zonder gekwalificeerde elektronische handtekening).
11.2 Betalingsvoorwaarden en laattijdige betaling
a) Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen 30 dagen na factuurdatum netto betaald te worden.
b) Bij elke betaling moeten het klantnummer en het desbetreffende factuurnummer vermeld worden.
c) Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op gelijk aan de interestvoet bedoeld in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (te weten de interest tegen de referentie-interestvoet bedoeld in deze wet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt) doch met een minimum van 10% per jaar.
d) Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 11.2.c), zal in geval van niet-betaling op de vervaldag het openstaand factuurbedrag verhoogd worden met een bedrag ten belope van 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 40 EUR ten titel van forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, en onverminderd het recht van de Verkoper om hogere schade te bewijzen. Deze bedongen schadevergoeding is geen vergoeding voor eventuele gerechtelijke invorderingskosten.
e) De niet-betaling van één factuur op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid met zich mee van alle openstaande facturen, zelfs de niet vervallen-facturen en zonder dat rekening wordt gehouden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden. De niet-betaling van één factuur door de Koper geeft de Verkoper ook, zonder voorafgaande ingebrekestelling, het recht om de uitvoering van lopende aanvaarde bestellingen van dezelfde Koper te schorsen.
f) De voorbehoudloze aanvaarding van een gedeelte van de factuur, brengt de aanvaarding met zich mee van de volledige factuur. Indien de Verkoper uitzonderlijk gedeeltelijke betalingen aanvaardt, geldt dit onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning.
g) Alle betalingen worden steeds eerst verrekend met de vervallen interesten, vervolgens met de schadevergoedingen en invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi van de) factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen ook eerst worden verrekend en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de Koper ter gelegenheid van zijn betaling(en).
11.3 Tenzij anders overeengekomen, gebeuren betalingen via SEPA-bedrijfsincasso. De Verkoper verleent een korting van 2% voor betaling per SEPA binnen 8 dagen na de factuurdatum.
11.4 Kortingen worden alleen toegekend als er geen achterstallige betalingen zijn. Ongerechtvaardigde kortingen zullen achteraf gevorderd worden.
11.5 De toekenning van kortingen, rabatten of bonussen bij één of meer gelegenheden geeft de Koper geen recht op dezelfde of soortgelijke voorwaarden bij latere bestellingen.
11.6 De op de facturen vermelde bedragen dienen integraal betaald te worden en de Koper is er niet toe gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper enig bedrag in mindering te brengen wegens een door hem ingestelde tegenvordering.
11.7 De Koper heeft slechts recht op verrekening en retentie indien en voor zover zijn tegenvorderingen rechtsgeldig werden vastgesteld of door de Verkoper uitdrukkelijk erkend zijn.
11.8 De Verkoper is gerechtigd alle vorderingen waarop de Koper jegens de Verkoper recht heeft te verrekenen met alle vorderingen waarop de Verkoper jegens de Koper recht heeft.
11.9 Geschrapt
11.10 Door een bindende bestelling te plaatsen, stemt de Koper ermee in dat alle facturen elektronisch naar het door de Koper aan de Verkoper meegedeelde e-mailadres gestuurd worden. In dit verband ziet de Koper uitdrukkelijk af van het recht om de factuur per post te ontvangen.
11.11 De Koper zorgt er van de kant van de ontvanger voor dat alle elektronische leveringen van de factuur per e-mail correct afgeleverd kunnen worden op het door hem opgegeven e-mailadres. Technische voorzieningen, zoals filterprogramma’s of firewalls, moeten door de Koper overeenkomstig aangepast worden.
11.12 De Koper zal de Verkoper onmiddellijk schriftelijk en op rechtsgeldige wijze in kennis stellen van elke wijziging van het e-mailadres waarnaar de factuur gestuurd moet worden. Facturen die naar het laatst door de Koper meegedeelde e-mailadres gestuurd worden, worden geacht door de Koper ontvangen te zijn indien de Koper de Verkoper niet van tevoren op de hoogte gebracht heeft van een wijziging van zijn e-mailadres.
11.13 De Koper kan de deelname aan de elektronische verzending van de factuur per e-mail herroepen. Na ontvangst en verwerking van de schriftelijke herroeping door de verkoper, zal de koper de facturen in de toekomst per post ontvangen op het laatst opgegeven postadres. In geval van verzending per post brengt de verkoper 3,50 euro per factuur in rekening voor de extra gemaakte kosten. De verkoper behoudt zich het recht voor om wegens dringende reden zelfstandig de bezorging van de factuur per e-mail te wijzigen in verzending naar het postadres dat het laatst aan de verkoper meegedeeld werd.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

 

12.1 De Verkoper behoudt zich de eigendom van alle door hem geleverde goederen voor (goederen onder eigendomsvoorbehoud) tot aan de volledige betaling van alle vorderingen, in het bijzonder ook van de respectieve saldovorderingen waarop de Verkoper uit hoofde van de zakelijke relatie aanspraak kan maken. Indien de Koper met de betaling in gebreke is, is de Verkoper gerechtigd, na het stellen van een redelijke termijn, de teruggave van de geleverde goederen te eisen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Koper.
Het eigendomsvoorbehoud blijft geldig in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie/WCO of ontbinding van de (onderneming van de) Koper. De goederen behoren niet tot de boedel van de Koper indien deze niet integraal aan de Verkoper werden betaald met inbegrip van de aanhorigheden en dit zelfs zonder dat vereist is dat de Verkoper de Koper voorafgaandelijk in gebreke heeft gesteld. De goederen dienen op eerste verzoek aan de Verkoper te worden terug bezorgd.
12.2 De bewerking en verwerking van de goederen onder eigendomsvoorbehoud gebeurt altijd door de Koper in opdracht van de Verkoper. Bij verwerking of onafscheidelijke vermenging van de goederen onder eigendomsvoorbehoud met andere, niet aan de Verkoper toebehorende goederen, verwerft de Verkoper de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud tot de andere verwerkte of vermengde goederen op het ogenblik van de verwerking.
12.3 Indien de Koper door samenvoeging of vermenging de volledige eigendom verwerft, draagt de Koper hierbij aan de Verkoper de mede-eigendom van de nieuwe voorraad of zaak over in de verhouding van de factuurwaarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud tot de andere samengevoegde of vermengde zaken op het ogenblik van de samenvoeging of vermenging. De Koper slaat ze gratis op voor de Verkoper. Indien de goederen in het bezit zijn van een derde, draagt de Koper hierbij aan de Verkoper de vordering tot teruggave tegen deze derde over. De Verkoper aanvaardt hierbij deze opdracht. De (mede-)eigendom van de Verkoper verworven in overeenstemming met deze bepalingen gaat over op de Koper onder dezelfde voorwaarden als de eigendom van de door de Verkoper geleverde goederen.
12.4 De Koper mag de goederen onder eigendomsvoorbehoud slechts verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsactiviteiten onder zijn normale algemene voorwaarden en zolang hij niet in gebreke is, op voorwaarde dat de vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop aan de Verkoper overgedragen worden in overeenstemming met de volgende paragrafen 12.5 en 12.6.
12.5 Alle huidige en toekomstige vorderingen van de Koper die voortvloeien uit de wederverkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud worden hierbij overgedragen aan de Verkoper. De Verkoper aanvaardt hierbij deze opdracht. Zij dienen in dezelfde mate tot zekerheid als de goederen onder eigendomsvoorbehoud.
12.6 Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud door de Koper samen met andere, niet door de Verkoper geleverde goederen verkocht worden, geldt de overdracht van de vordering uit de wederverkoop slechts ten belope van de factuurwaarde van de verkochte goederen onder eigendomsvoorbehoud in elk van deze gevallen. In geval van verkoop van goederen waarin de Verkoper mede-eigendomsaandelen heeft overeenkomstig artikel 12.2 of 12.3, geldt de overdracht van de vordering ten belope van deze mede-eigendomsaandelen.
12.7 De Koper is gerechtigd vorderingen uit de verkoop te innen in overeenstemming met artikel 12.5 en 12.6 totdat deze door Verkoper herroepen zijn. De Verkoper heeft het herroepingsrecht indien de Koper in gebreke is met betaling, een verzoek tot opening van een insolventieprocedure ingediend is of betalingen opgeschort zijn. De Koper zal de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars onmiddellijk bekendmaken, alle voor de inning vereiste informatie verstrekken, de bijbehorende documenten overhandigen en de schuldenaars van de overdracht op de hoogte brengen. De Koper is in geen geval gemachtigd de vorderingen over te dragen.
12.8 Het is de Koper verboden de goederen onder eigendomsvoorbehoud op een andere manier te gebruiken. Hij is met name niet gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud als zekerheid over te dragen of in pand te geven. De aan de Verkoper overgedragen vorderingen kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper aan derden in pand gegeven of als zekerheid overgedragen worden.
12.9 Indien de waarde van de bestaande zekerheden de gewaarborgde vorderingen in totaal met meer dan 20% overschrijdt, is de Verkoper verplicht in die mate zekerheden naar zijn keuze vrij te geven. De Koper moet de Verkoper onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van elke verpanding of andere aantastingen door derden. De kosten die noodzakelijk zijn om de rechten van de Verkoper te beschermen, komen ten laste van de Koper voor zover zij niet op een derde verhaald kunnen worden.

 

13. Garantie / vrijwaring voor gebreken en niet-conformiteit

 

13.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen of hierna anders geregeld is, gelden voor de aanspraken van de Koper op vlak van garantie/gebreken en niet-conformiteit de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake de koop-verkoop(art. 1641 e.v. Oud Burgerlijk Wetboek). Voor de kwaliteit van de goederen is alleen de door de Verkoper in het kader van het sluiten van het contract verstrekte informatie bindend. Er kunnen geen garantieclaims ontleend worden aan openbare informatie, openbare promoties of ander reclamemateriaal van de fabrikant.
13.2 De Koper is gehouden om de goederen onmiddellijk na de levering te onderwerpen aan een aandachtig en normaal onderzoek en dient de goederen te controleren op zichtbare gebreken en/of een gebrek aan conformiteit (in het bijzonder dient de Koper te controleren op transportschade, afwijkingen in hoeveelheid en identiteit van de goederen). Indien de Koper een gebrek vaststelt, dient de Koper de Verkoper hiervan onverwijld en uiterlijk binnen de 48 uur na de levering schriftelijk in kennis te stellen. De kennisgeving moet het klantnummer, factuurnummer en een nauwkeurige beschrijving van het gebrek bevatten. De gebrekkige goederen en verpakkingen worden voor bewijsdoeleinden bewaard en op vraag van de Verkoper franco aan de Verkoper teruggezonden. Indien de Koper geen kennisgeving doet van zichtbare gebreken of een gebrek aan conformiteit, worden de goederen geacht goedgekeurd te zijn.
Eventuele verborgen gebreken dienen schriftelijk gemeld te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken binnen de acht kalenderdagen na ontdekking ervan en dit per aangetekend schrijven. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op. De aansprakelijkheid van de Verkoper voor eventuele verborgen gebreken is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 1 jaar na de levering van de goederen.
13.3 Indien de geleverde goederen gebreken vertonen op het tijdstip van de risico-overdracht, kan de Koper, indien aan de wettelijke en contractuele vereisten voldaan is, (i) naar keuze van de Verkoper eisen dat het gebrek verholpen wordt of dat goederen zonder gebreken geleverd worden (nakoming achteraf), (ii) na het vruchteloos verstrijken van een redelijke termijn voor de nakoming achteraf de overeenkomst ontbinden of de koopprijs verminderen of (iii) schadevergoeding eisen in overeenstemming met de bepalingen van art. 18 (Aansprakelijkheid).
13.4 Vorderingen van de Koper wegens verborgen gebreken verjaren twee jaar na de aflevering van de goederen aan de Koper. Dit geldt niet voor zover de wet op dwingende wijze langere termijnen voorschrift.
13.5 In het geval van op maat gemaakte producten is de klant verantwoordelijk voor de juiste configuratie van de goederen, in het bijzonder met betrekking tot het beoogde gebruik
13.6 Geringe of onbeduidende afwijkingen met betrekking tot vorm, kleur, gewicht, materiaaldikte en uitvoering van de goederen zijn voorbehouden en leiden niet tot een afwijking van de overeengekomen kwaliteit, voor zover de afwijkingen binnen de grenzen blijven van wat voor de koper redelijk is.
13.7 In geval van een overeengekomen verkoop van tweedehandsgoederen neemt de Verkoper geen enkele garantie op zich.
13.8 Verdere vorderingen van de Koper zijn overeenkomstig artikel 18 (Aansprakelijkheid) uitgesloten.

 

14. Afhandeling van klachten op vlak van garantie/gebreken

 

De Koper is verplicht telefonisch of per e-mail een retournummer (RMA Nr.) aan te vragen. Indien de goederen zonder overleg of zonder voorafgaande aanvraag van een retournummer teruggezonden worden, of indien er geen RMA-nummer op de buitenkant van de doos staat, kan de terugzending niet aanvaard worden en zal deze op kosten van de Koper teruggezonden worden. De goederen moeten franco, en in de originele verpakking aan de Verkoper teruggezonden worden. Het RMA-nr. moet duidelijk zichtbaar zijn op de buitenkant van de doos.

Volgende voorschriften zijn van toepassing:

• De Verkoper behoudt zich het recht voor te beslissen over vervangende levering, reparatie of creditnota.
• De Koper dient bij de retourzending altijd een kopie van de betreffende leveringsbon en/of de betreffende factuur van de Verkoper mee te sturen.
• In geval van een vervangende levering neemt de Verkoper – tenzij anders overeengekomen – de goederen in bewaring. De levering zal automatisch gebeuren met de volgende levering.
• Voor geretourneerde artikelen zonder aantoonbaar defect wordt, indien van toepassing, een forfaitair bedrag van 25,00 euro in rekening gebracht. De Koper heeft het recht lichtere schade te bewijzen.

Pakketten moeten gestuurd worden naar:
Action Sports SRL
Afdeling Garantie
Avenue Peltzer 64, bus 1
4800 Verviers, België

 

15. Retourneren, terugzenden

 

Indien afzonderlijk schriftelijk overeengekomen met de Verkoper, kan een teruggave van de goederen in individuele gevallen overwogen worden uit welwillendheid. Artikel 14.1 is overeenkomstig van toepassing in geval van terugzending
Tevens dient het volgende opgemerkt te worden:
• De goederen moeten franco, ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking aan de Verkoper teruggezonden worden.
• Indien de goederen in niet-verkoopbare staat aan de verkoper worden geretourneerd, zal de retourzending worden afgewezen.

Retourzendingen moeten gestuurd worden naar:
Action Sports SRL
Afdeling retourzendingen
Avenue Peltzer 64, bus 1
4800 Verviers,
België

 

16. Gegevensbescherming

 

De Verkoper verwerkt de gegevens van de Koper, waaronder in bepaalde gevallen persoonsgegevens van de contactpersoon bij de Koper. De Verkoper verwerkt de gegevens (in het bijzonder naam, adres, bestelgegevens van de Koper) voor klantenbeheer en met het oog op de uitvoering van het contract. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens raadpleegt u onze meest recente gegevensbeschermingsverklaring op onze website: www.actionsports.be.

 

17. Niet-nakoming van verplichtingen door leveranciers

 

Indien bestelde goederen niet geleverd kunnen worden omdat de Verkoper buiten zijn schuld niet door zijn leverancier bevoorraad wordt ondanks de contractuele verplichting van de leverancier, heeft de Verkoper het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst met de Koper. In dat geval zal de Koper onmiddellijk ingelicht worden over het feit dat de bestelde goederen niet meer beschikbaar zijn, en zullen eventueel reeds geleverde prestaties onmiddellijk terugbetaald worden.

 

18. Aansprakelijkheid

 

18.1 De Verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijke fout, alsmede bij het ontbreken van een gegarandeerde kwaliteit, indien en voor zover de garantie tot doel heeft de Koper te beschermen tegen schade die niet aan de goederen zelf ontstaan is. In geval van schade veroorzaakt door een gewone fout of herhaalde lichte fout van de Verkoper, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de totale waarde van de bestelling die aanleiding heeft gegeven tot het schadegeval en in elk geval tot het maximale totaalbedrag van 100.000 EUR per schadegeval (de maximale aansprakelijkheid per schadegeval is beperkt tot het laagste van de twee bedragen). Ingeval de aansprakelijkheid van de Verkoper wordt vastgesteld, zal de Verkoper in geen geval gehouden zijn om andere schade te vergoeden dan deze die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is van de fout van de Verkoper, met uitsluiting van alle indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer (niet-limitatief) verstaan: het verlies van cliënteel, goodwill, reputatieschade, verlies van omzet of winst, het verlies en/of beschadiging van gegevens, schade aan goederen, loonkosten en/of andere vergoedingen voor medewerkers / onderaannemers in hoofde van de Koper.
18.2 Vorderingen van de Koper zijn uitgesloten, indien het gebrek uitsluitend te wijten is aan ondeskundige behandeling van de goederen, ondeskundige opslag of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing door de Koper.
18.3 Voor zover de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt of uitgesloten is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, medewerkers, personeelsleden, wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de Verkoper.
18.4 De aansprakelijkheid voor toerekenbare schade aan leven, lichaam of gezondheid, alsmede de aansprakelijkheid krachtens de productaansprakelijkheidswet en andere dwingende wettelijke bepalingen, blijven onaangetast.

 

19. Vertrouwelijkheid

 

19.1 De Koper gebruikt alle documenten en kennis die hij uit de zakenrelatie verkrijgt uitsluitend voor het doel van de overeenkomst en houdt deze voor derden met dezelfde zorgvuldigheid geheim als zijn eigen overeenkomstige documenten en kennis, indien de Verkoper deze als vertrouwelijk aanmerkt of duidelijk belang heeft bij geheimhouding ervan.
19.2 Deze verplichting begint bij de eerste ontvangst van de documenten of kennis en eindigt 36 maanden na het einde van de zakelijke relatie.

 

20. Productgegevens

 

20.1 De Koper mag elementaire gegevens van producten en/of artikelen evenals productafbeeldingen, productteksten en andere uittreksels uit de catalogus van de Verkoper (hierna ‘Productgegevens’ genoemd) alleen gebruiken, toepassen of doorgeven na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. De Verkoper heeft het recht om van de Koper de betaling te eisen van een forfaitair bedrag van 500,00 euro voor elke individuele inbreuk op deze verplichting. De Koper heeft het recht lichtere schade te bewijzen. De betaling van de forfaitaire som sluit niet uit dat een vordering ingesteld wordt tot het doen staken van inbreuken of tot schadevergoeding die deze som overschrijdt, mits daarvan het bewijs geleverd wordt. De contractuele boete wordt verrekend met een eventuele eis tot schadevergoeding.
20.2 De Koper is verantwoordelijk voor het rechtmatige gebruik van de productgegevens ten aanzien van de consument. In het bijzonder is de Verkoper niet aansprakelijk voor schade die de Koper lijdt ten gevolge van ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde bekendmaking van productinformatie aan de consument.

 

21. Adreswijzigingen

 

De contractuele partners stellen elkaar onmiddellijk in kennis van adreswijzigingen. Indien een partij verzuimt dit te doen, geldt haar laatst bekende adres voor alle leveringen. De kosten voor de bepaling van het adres komen ten laste van de in gebreke blijvende partij.

22. Bevoegde rechtbank en rechtskeuze
22.1 Voor zover wettelijk toegestaan is de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van de Verkoper te Verviers exclusief bevoegd om te oordelen over alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze AV en de overeenkomst tussen Koper en Verkoper – inclusief geschillen betreffende het al dan niet bestaan ervan. De Verkoper behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de Koper voor de bevoegde rechter van de maatschappelijke zetel van laatstgenoemde.
22.2 De contractuele relatie wordt beheerst door het Belgische recht met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (UNCITRAL/CISG).

23. Scheidbaarheid

 

De ongeldigheid of nietigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling van de Algemene Voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bepalingen of gedeelten van bepalingen onverlet. Dit geldt ook wanneer een bepaling voor niet geschreven wordt gehouden. De bepalingen die door nietigheid aangetast of ongeldig zijn, blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is.

 

24. Wijzigingen

 

Verkoper behoudt zich het recht voor deze AV van tijd tot tijd te wijzigen. De nieuwe versies zullen steeds worden meegedeeld via de website van Verkoper.

Contactgegevens

Action Sports SRL
Avenue Peltzer 64, bus 1,
4800 Verviers

E-mail: info@actionsports.be
Telefonisch bereikbaar Maandag tot donderdag van 8u30 tot 17u, Vrijdag van 8u30 tot 15u, +32(0) 87 89 97 70

 

25. Bevoegde contracttaal

 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en de Franse versie van deze Algemene Voorwaarden of in geval van interpretatieproblemen, heeft uitsluitend de Franse versie voorrang.

 

 

 

 

 

* Afwijkende bepalingen voor bestellingen in de ACTIONSPORTS B2B-onlineshop